Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder Kraam & Co wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan Kraam & Co in de provincie Noord-Holland en Utrecht, gevestigd en kantoorhoudend te Abcoude.
Onder cliënt wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraam & Co worden verricht.
Onder zorgverlening wordt verstaan de verzorging van moeder, de pasgeboren baby(s) en eventueel de overige gezinsleden, gedurende de kraamperiode.

Artikel 2 Algemeen /Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraam & Co en de cliënt.
Afwijkende voorwaarden, bedingen en bijstellingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden, bedingen en bijstellingen door Kraam & Co uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Bij de organisatie en uitvoering van de in artikel 3, lid 3 bedoelde werkzaamheden van Kraam & Co wordt uitgegaan van de door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg vastgestelde Basis Kwaliteitseisen Kraamzorg.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden door Kraam & Co wordt uitgegaan van de door Kraam & Co vastgestelde werkprocedures, bevoegdheden kraamverzorgenden, hygiënerichtlijnen, privacyreglement en klachtenreglement.

Artikel 3 Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst komt eerst tot stand zodra deze door Kraam & C0 en de cliënt is ondertekend.
De inhoud van de zorgovereenkomst geeft aan welke werkzaamheden (zorgverlening) worden uitgevoerd, n.l. die welke uitdrukkelijk in de overeenkomst worden genoemd of staan omschreven.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • zorgverlening, als hierboven omschreven in artikel 1 lid 3
  • assistentie bij de thuisbevalling
  • aanvullende thuiszorg

Indien Kraam & Co door overmacht geen zorg kan leveren, kan de overeenkomst door één der partijen worden ontbonden. Onder overmacht wordt verstaan brand, oorlog, overstroming, staking, verandering arbeidsmarkt en een bedreigende cliënt/zorg situatie waardoor veilige zorgverlening niet mogelijk is.
Kraam & Co garandeert, behoudens de onder artikel 3 lid 4 genoemde situaties, te allen tijde de zorg van moeder en kind met een minimum van 24 uur (8 dagen van 3 uur per dag) inclusief de bevalling. De zorg bestaat uit werkzaamheden die kunnen bestaan uit de activiteiten zoals die zijn beschreven in de folder van Kraam & Co. Elke cliënt die kraamzorg bij ons wil afnemen, kan zich inschrijven via de website www.kraamenco.nl, dan wel telefonisch. Na het ondertekenen van de zorgovereenkomst is de zorg defintief akkoord.
Per zorgdag wordt altijd minimaal 3 uur kraamzorg in rekening gebracht. Alleen als op uitdrukkelijk verzoek van Kraam & Co de kraamverzorgende korter bij u aanwezig is, kan hiervan worden afgeweken.
Kraam & Co is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg onder deksundige begeleiding door de kraamverzorgende in opleiding uitgevoerd kan worden.

Artikel 4 Inschrijving

Inschrijving geschiedt door de totstandkoming van een overeenkomst tussen de cliënt en Kraam & Co. Het is ook mogelijk dat u door uw zorgverzekering bij Kraam & Co wordt aangemeld.
De inschrijving voor zorgverlening en/of assistentie bij de thuisbevalling is definitief, nadat het volledig proces van inschrijving is doorlopen en de zorgovereenkomst is ondertekend.

Artikel 5 Tarieven en betalingsvoorwaarden

De kosten voor de kraamzorg zijn opgebouwd uit verschillende tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen en daarvoor geldende wettelijke regelingen.
Door Kraam & Co worden in bijzondere gevallen in overleg met cliënt eventuele reiskosten apart in rekening gebracht. (b.v. kraamzorg buiten de regio)
In geval de kraamverzorgende gebruik maakt van haar eigen auto ten behoeve van het gezin van de cliënt, worden de kilometers altijd rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht conform de van overheidswege vastgestelde tarieven. Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden op de door Kraam & Co aangegeven wijze.
Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling met Kraam & Co is overeengekomen. In geval een betalingsregeling is overeengekomen, is Kraam & Co gerechtigd de wettelijk rente in rekening te brengen.
Bij niet tijdige betaling heeft Kraam & Co het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen.
Ingeval Kraam & Co tot incassomaatregelen overgaat, is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen.
De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Uitvoering van de zorgverlening

Kraam & Co is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week.
In geval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen 45 minuten nadat de melding bij Kraam & Co heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

Artikel 7 Urenverantwoording; reclames

Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Dit urenregistratieformulier dient namens Kraam & Co te worden ondertekend door de kraamverzorgende en door de cliënt.
Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op het urenregistratieformulier en deze uren te betalen conform het daartoe geldende tarief.
Reclames ter zake van de door Kraam & Co verrichte werkzaamheden worden door Kraam & Co slechts in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na ondertekening van het urenregistratieformulier zijn ingediend. Cliënt dient deze reclames in te dienen bij het kantoor van Kraam & Co, Hollandse Kade 21, 1391 JD Abcoude.

Artikel 8 Annulering

Indien de cliënt, na inschrijving, besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van Kraam & Co kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt Kraam & Co altijd van op de hoogte te brengen. Bij annulering van de zorg worden de inschrijving- en/of intakekosten bij de cliënt in rekening gebracht.
In geval van opzegging van de zorgovereenkomst vlak vóór of ten tijde van de zorgverlening wordt het aantal uren volgens het Landelijk Indicatie Protocol (24 of 49 uur) in rekening gebracht.

Artikel 9 Klachtenprocedure

Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening door Kraam & Co, zulks met uitzondering van klachten over tarieven en van schadeclaims, worden behandeld op basis van het klachtenreglement van BO Geboortezorg. Een exemplaar van het klachtenregeling vindt u hier.
Een klacht kan worden ingediend tot 6 maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover wordt geklaagd. Klik hier voor een klachtenformulier.

Artikel 10 Ontbinding zorgovereenkomst door Kraam & Co

Kraam & Co is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:

  • Indien de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener onveilig, ongezond en risicovol zijn, zulks ter beoordeling van Kraam & Co
  • Indien jegens de zorgverlener ongewenste intimiteiten, discriminatie en dreiging met geweld plaatsvinden
  • Indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende in ernstige mate belemmert.
  • In geval van ontbinding van de zorgovereenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel is de cliënt het volledige bedrag terzake van het in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal uren verschuldigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kraam & Co, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Het eigen risico voor de klant bedraagt € 50.00 per schadegeval.
Wanneer schade is ontstaan, dient die tijdens de kraamzorgperiode te worden gemeld. Voor vergoeding dient u de schade, na telefonisch overleg, schriftelijk te bevestigen binnen 10 dagen na beëindiging van de kraamzorg. Voor alle schaden geldt een eigen risico voor de cliënt.
De schade dient te allen tijde vastgesteld te kunnen worden door een expert van onze verzekeringsmaatschappij. Indien dit niet mogelijk is of mogelijk wordt gemaakt, vervalt de schadeclaim van rechtswege.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kraam & Co beperkt tot het verschuldigde bedrag.
De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze wordt gedekt door een verzekering.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen Kraam & Co en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van de datum dat devoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Abcoude, januari 2016